بهترین سنترهای آزمون PTE در سال 2018

بهترین سنترهای آزمون PTE در سال 2018

بهترین سنترهای آزمون PTE در سال 2018 با توجه به هزینه های هرسنتر از مبدا حرکتی تهران؛ در نظرگرفتن بازده قبولی سنتر و تکیه بر تجربیات آزمون دهندگان بانمرات برتر.

ادامه مطلب